Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

  

ULUSLARARASI FİNANS YATIRIM EĞİTİM SAĞLIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin Adı: “Uluslararası Finans Yatırım Eğitim Sağlık Derneği’dir.

Derneğin kısa ismi UFYESD’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.           

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI 

Madde 2- Toplumun her konuda gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yaparak genç girişimcilerin ve mesleklerinde ilerlemek isteyen iş hayatında önemli bir yer edinmek isteyen popülasyonun sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak, mesleki saygınlığı ve toplumsal farkındalığı arttırmak ve Türkiye’de Finans ve yatırım sektörünü dünya çapında temsil etmek eğitim ve yatırım konularında destekler vermek daha üst seviyelere taşımak ana amacımızdır. Bu hedef kitlenin işletmelerinde; gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarla sağlamak, bu fonları korumak ve etkin olarak taraflarca kullanmalarını sağlamak onlara bu konuda eğitim, danışmanlık destekleri vermek, yönetim kurulu kararları ile bu konuda çalışanlara ve talebelere burs vermeyi, hedef kitlemizin finans ve yatırımlarını doğru kullanılmasını sağlamakta amaçlarımız içindedir. Vakfımızın en önemli amaçlarından olan yardımlaşmayı ve dayanışmayı kurumsal hale getirmek de ana amaçlarımız içinde bulunmaktadır. Derneğimiz bu amacı ile kurulmuştur.             

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1.             Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2.             Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3.             Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4.             Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5.             Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6.             Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7.             Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8.             Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9.             Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10.         Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11.         Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12.         Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13.         Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14.         Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15.         Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16.         Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17.         Türk ve dünyada amaçlarımız doğrultusunda ilk adımlarını atmak bu konuda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, gerekli girişimlerde bulunmak ve bu halkın bilinçlenmesini sağlamak, gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında bulunan okul ve Üniversitelerin bütün bölümlerinde Finans ve yatırım konularının ders olarak okutulması için gerekli çalışmaları başlatmak Global dünya perspektifinde bu konunun öneminin vurgulanması, daha çok konuşulması, bir yaşam biçimi haline gelmesi İş kültürünün doğru algılanması, bu çalışmaların doğru ve tarafsız olarak öğretilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması, bu konuda yetkili mercilerden izinler alınmak suretiyle organizasyonlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, spor kültür sanat ve manevi değerlerinin korunması ve tanıtılması, özellikle genç jenerasyonun bu konuda eksik bilgilerinin tamamlanarak doğru bilgilere ulaşmalarının sağlanması,

18.         Kültür değerlerimizi, bilim teknoloji ve eğitim alanlarındaki faaliyetleri teşvik etmek, ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarının artırıcı bütün faaliyetlere katkıda bulunmak, bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak kurumlar açmak veya açtırmaktır. Finans ve yatırım üniversiteleri, tesisleri, spor sağlık kurumları kurmak ve bu konuda bilimsel araştırmaların yapılabileceği tesisler kurmak, satın almak, inşa etmek, kurulmuş olanlara katkıda bulunmak ve bunlarla işbirliği yapmak, gerekli malzeme ve insan gücünü sağlamak, eğitmek, yetiştirmek ve geliştirmek, bu konularda hizmet veren kuruluşları desteklemek.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Paylaş :