Yönetim Düşünce Evrimi

Yönetim Düşünce Evrimi

En eski sanat en yeni bilim olarak değerlendirilen yönetim, insanlığın varoluşundan beri süregelen bir olgudur. Bu olgu geçmişten günümüze hep değişerek gelen bir seyir izlemiştir. Tarihsel süreçte sanayi devrimi, dünya savaşları, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, insanı merkeze koyan ve bireyi önceleyen yeni felsefeler, küreselleşme ve gittikçe artan, çeşitlenen ve karmaşıklaşan örgüt ve işgücü yapısı yönetim düşüncesini değişmeye zorlamıştır. Bu gelişme ve değişmeler, yönetim düşüncesinin evriminde önemli rol oynamıştır. Çünkü bu değişme ve gelişmelere uyum sağlamak için insanlar sürekli yeni yönetim teorileri ve yaklaşımları üretmiştir. Günümüzde dünyanın vatandaşlarından beklenen artık sadece pasif bir biçimde kendisine verilen görevleri yerine getirmek değil ondan yaratıcılık, aktif bir yurttaşlık ve sorumluluk beklenmektedir. Yeni dünya düzeninin aktif bireyi; dünyaya açık, demokrat, katılımcı ve çoğulcu bireydir. Dolayısıyla, bu özelliklere sahip vatandaştan beklenen toplum için sorumluluk alması, yani sivil toplumun aktif üyesi olmasıdır. Özetle, dünyada geleneksel yönetim anlayışının yerini, katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı “çok aktörlü yönetim” olarak tanımlanan yeni bir yönetim anlayışı olan yönetişimin almaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda yönetişim, bireylere daha geniş özgürlükler sağlama ve sorumluluklar yükleme anlayışını yansıtır.

Paylaş :

Yeni Yorum Ekle

 Yorumunuz başarıyla eklenmiştir. Teşekkürler   Yenile
Hata: Lütfen tekrar deneyin.